A GROTTA Alapfokú Művészeti Iskola székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Bemutatkozás

Grotta Alapfokú Művészeti Iskola székhelye a város Művelődési Házában található. A második emelet műtermeiben folyik az oktatás, amelyek napfényesek és kellemes közérzetet biztosítanak az alkotó munkához. Itt található a zeneterem is, amely otthont ad a magánének és a gitár óráknak. A házban található a város egyik legimpozánsabb terme (színház terem), ami az iskolai rendezvényeink helyszínéül szolgál. Napfényes előterében időközi kiállításokat rendezünk.

muvhaz

A közelmúltban lezajlott minősítő eljárás eredményeként „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” cím viselésére jogosult iskolánk.

Az intézmény pedagógiai programjának egyik leglényegesebb eleme a tehetséggondozás. A szűkös anyagi lehetőségek függvényében a pedagógusaink – sokszor díjazás nélkül – csupán lelkiismeretüktől indíttatva foglalkoznak a versenyekre, kiállításokra, bemutatókra készülő tanítványaikkal.

Intézményünk büszkesége a jól működő felmenőrendszer kiépítettsége, célunk továbbra is a felmenő rendszerű oktatás stabilizálása, és a szakmai pályán való továbbtanulás arányának növelése.

Az elmúlt tanévekben több tanulónk tett sikeres felvételi vizsgát a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolába, a középiskolás tanulóink közül egyre többen választják érettségi tantárgyként a rajzot. Az évek folyamán többen tettek sikeres felvételi vizsgát a Szegedi Tudományegyetem JGYTF képi ábrázolás és a Kaposvári Egyetem díszlettervező szakára, a Műszaki Egyetem építészmérnöki karára ill. a Moholy Nagy Egyetem textil, ruhatervező szakára.

A tanáraink számát és képzettségét tekintve ideálisnak mondható tantestülettel rendelkezik az iskola. A szakos ellátottság 100 % -os. A pedagógiai programunkban megfogalmazott valamennyi feladat ellátásához rendelkezünk megfelelő végzettségű szakemberrel. Az elmúlt években többen szereztek olyan speciális ismereteket, képzettségeket, melyek a részcélkitűzések, az iskolára jellemző egyedi feladatok, sőt az európai normák teljesítésében, megoldásában segítik intézményünket.

Az intézmény zeneművészeti ágának programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

tetoter01

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

A képző és iparművészeti ág programja keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.

Az előkészítő, alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken, szerezhetnek jártasságot.

A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.

Évről évre próbáljuk bővíteni tantermeink felszereltségét, hogy minél családiasabb és barátságosabb legyen tanulóink számára.

Intézménytípusunk alapvető funkciója és Pedagógiai Programunk legfőbb célkitűzése is a tehetségek gondozása, veleszületett vagy szerzett képességeik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az „utat, amelyen elmélyülten és eredményesen törhetnek előre és az átlagosat túlhaladó teljesítményekre képesek.

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk.

A művészi képességek (rajz, zene, tánc, színművészet stb.) rendszerint korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezőktől, a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e belőlük művészi tehetség.

A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-közvetítésből áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit, készségeit illetően.

tetoter02

Az intézmény célja, hogy önálló, önmagukat, természeti és társadalmi környezetüket jól ismerő és alakítani képes tanulókat neveljen.

Fontosnak tartjuk tanulóinkban az egészséges versenyszellem kialakítását. Tantestületünket kezdettől fogva a minőségi munkára való törekvés jellemezte. Azon munkálkodunk, hogy tanítványainkban is kialakuljon a minőség iránti igény mind a saját munkájukban, mind a környezetük iránt.

Intézményünk növendékei aktív résztvevői a térség kulturális életének, hiszen saját rendezvényeivel tradíciót teremtett a környező településeken is: zenés ünnepi fesztiválok, nyitott kapuk hete, ahol az érdeklődő látogatók is bekapcsolódhattak az aktív kézműves foglalkozásokba.

A művészetnek állandó témát adó Tisza jelenléte, a helyi tantervbe jól beépítve meghatározta az intézmény arculatát.

Az éves munka rendszeres meghatározói azok a színvonalas, bensőséges hangulatú hangversenyek, ahol együtt muzsikálnak a tanárok és a tanítványaik. Ezek a fellépések mély nyomot hagynak a kis közösség életében, s mindezek mellett, igen nagy érdeklődés kísérte.

A nyári szünetekben több nevelő vállalja az alkotótáborban való munkát, ahol új információkkal és szakmai fogásokkal gazdagodhatnak növendékeink.

A tanév során a diákönkormányzat több rendezvényt szervezett, pl. télapó és karácsonyi ünnepség az óvodában, a felgyői telephelyen.

Iskolánkban fontos feladat: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, tájékoztatása. Erre ad lehetőséget a fogadóóra, ahol a szülők és a pedagógusok személyes találkozására nyílik lehetőség, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítésére kerülhet sor. A nyílt tanítási órák feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és a csoport iskolai életéről.

Közös rendezvényeinken, pl. a kézműves foglakozáson a szülők részt vesznek, s együtt készítik el gyermekükkel, pl. az adventi koszorút. A félévi ill. év végi vizsgákon a szülők is kíváncsian vesznek részt.

Iskolánk próbál egyre több közös rendezvényt szervezni, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő szülők is eljuthassanak egy-egy pl. zenei koncertre.

Városunk hátrányos helyzetű település. Az intézmény vonzáskörzetében élő családok többsége számára nem javult, némely réteg esetén tovább szűkült a munkavállalási lehetőség. A szülők nagy része munkanélküli. Intézményünk tanulóinak 45%-a hátrányos helyzetű. Ez is nehezíti intézményünk anyagi helyzetét, hiszen ezen tanulók térítési ill. tandíjmentesek. Ezért is szükséges iskolánknak a pályázatokon való részvétel, hiszen eszközállományunkat csak így tudjuk fejleszteni. Továbbra is kiemelten kell törődnünk azokkal a gyerekekkel, akik valamilyen hátránnyal kezdik a zene ill. a képző és iparművészeti tanulást. Ha az ilyen tanuló egyébként ügyes és szorgalmas, felzárkóztató foglalkoztatásokkal esélyegyenlőséget biztosítunk számukra. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű növendékek fejlődését megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, szükség esetén korrepetálási időt biztosítunk számukra, ill. ha pl. szabad a zeneterem bármikor gyakorolhatnak.

Az oktató-nevelő munkánk során gyakran találkozunk rendkívül tehetséges fiatalokkal. A növendékek egyéni fejlődését figyelembe véve tehetséggondozást (emelt órát) biztosítunk az átlagosnál jobb képességűek számára.